Bài 177: Cách sử dụng hàm AVERAGE trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Hàm AVERAGE trong Excel tính giá trị trung bình (trung bình cộng) của một dãy ô. Hàm AVERAGE bỏ qua các giá trị logic, ô trống và ô chứa văn bản.

Cách sử dụng hàm AVERAGE trong Excel

Thay vì sử dụng hàm AVERAGE, bạn cũng có thể sử dụng hàm SUM và COUNT.

1. Ví dụ: hàm AVERAGE dưới đây tính giá trị trung bình của các số từ A1 đến A3.


2. Công thức dưới đây cũng cho ra kết quả tương tự.

3. Hàm AVERAGE sau đây tính giá trị trung bình của các số từ A1 đến A3 và số 8.4. Hàm AVERAGE bỏ qua các giá trị logic (TRUE hoặc FALSE), các ô trống và các ô có chứa văn bản.


AverageA

Hàm AVERAGEA cũng trả về giá trị trung bình (trung bình cộng) của một nhóm số. Tuy nhiên, giá trị logic FALSE và các ô chứa văn bản được nhận là 0 và giá trị logic TRUE được nhận là 1. Hàm AVERAGEA cũng bỏ qua các ô trống.

1. Ví dụ, hãy xem chức năng AVERAGEA bên dưới.

2. Bạn có thể sử dụng hàm AVERAGE thông thường để kiểm tra kết quả này.


Tính trung bình cộng của 3 số lớn nhất

Sử dụng AVERAGE và LARGE trong Excel để tính giá trị trung bình của 3 số lớn nhất.

1. Đầu tiên, hàm AVERAGE bên dưới tính giá trị trung bình của các số trong các ô từ A1 đến A6.

2. Ví dụ, để tìm số lớn thứ ba, hãy sử dụng hàm LARGE sau đây.

3. Công thức dưới đây tính giá trị trung bình của 3 số đầu.

Giải thích: hàm LARGE trả về hằng số mảng {20,15,10}. Hằng số mảng này được sử dụng làm tham số cho hàm AVERAGE, cho kết quả là 15.

AverageIf

Để tính giá trị trung bình của các ô đủ điều kiện, hãy sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel.


Tính điểm thi

Để tính trung bình của điểm thi trong Excel, hãy sử dụng SUMPRODUCT và SUM.

Trung bình động

Sử dụng Analysis Toolpak để tính trung bình động của một chuỗi thời gian trong Excel.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.