[Tạo 2D Platformer Game với Godot] Phần 26: Thêm điểm số khi hết game

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Trong phần này thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để thêm điểm số vào cái LevelMap để nó có thể cập nhật số sao sau khi hết game.

Điểm số

Cách giải quyết

Về cách xử lý vấn đề của phần này thì mình sẽ giải thích như sau:

+ Đầu tiên mình sẽ cần 1 script và script đó có thể được truy cập vào mọi nơi, script này sẽ chịu trách nhiệm cho việc lưu trữ dữ liệu cụ thể ở đây là điểm số của từng map.


+ Mình sẽ tính điểm số đạt được của 1 map ở trong script của EndLevelMenu, điểm số này nếu muốn tính sẽ cần có: (số đồng xu đã thu thập được / tổng số đồng xu trong map ) * 100.

+ Để lấy được tổng số đồng xu thì mình sẽ thêm cái scene đồng xu vào 1 group gọi là dongxu và mình có hàm get_tree().get_nodes_in_group(“dongxu) sẽ cho phép mình lấy tất cả số đông xu đang có trên scene và hàm này sẽ trả về kiểu array.

+ Rồi ở LevelMap mấy child Level1,2,.. mình sẽ gán biến SoDiem đã làm ở phần trước bằng với điểm số ở trong script chứa dữ liêu.

Autoload script

Đây là 1 tính năng của Godot cho phép bạn biến 1 script nào đó thành script autoload tức là nó luôn luôn chạy cho dù bạn đang ở bất kỳ scene nào và có thể được truy cập ở mọi nơi.Bạn tao cho mình 1 script mới tên là PlayerData ở Scenes


Rồi vô Project -> project settings -> Autoload

Nhấn vô icon thư mục.


Tìm script vừa tạo Nhấn vô add và bạn sẽ thấy nó hiển thị ở ô bên dưới.

Add group scene đồng xu

Qua scene đồng xu

Ở bên phải bên cạnh signals bạn nhán vô group rồi gõ tên group -> nhấn add để thêm node vô group

Map

Ở scene Map1 mình sẽ add thêm 1 Node2D để chứa các node DongXu để nhìn cho nó gọn.

Rồi mình chỉnh sao cho dễ để thu thập

Bạn chỉnh đồng xu bao nhiêu là tuỳ bạn nhé không nhất thiết phải giống mình.

Player

Ở script của Player bạn chỉ cần thêm cho mình 1 biến đó là:

onready var max_dongxu = get_tree().get_nodes_in_group("dongxu")

Biến này mình dùng để xác định tổng số lượng đồng xu có trong map.

PlayerData

Ở Script autoload Playerdata mà mình vừa tạo trên nãy thì mình thêm 1 biến thuộc Dictonary tên là điểm số và nó có trách nhiệm là mang điểm số của từng map.


extends Node


var diemso = {
  "Map1": 0,
  "Map2":0,
  "Map3:": 0,
}


EndLevelMenu

 

extends CanvasLayeronready var level = get_parent().get_node("KhuVucDiChuyen")
onready var map = get_parent().name
onready var player = get_parent().get_node("Player")
var diemso 
func _on_NutLevelKeTiep_pressed():
  get_tree().paused = false
  get_tree().change_scene(level.LevelKeTiep)
  diemso = int(( float(player.dongxu) /player.max_dongxu) * 100)
  if diemso > PlayerData.diemso[map]: 
    PlayerData.diemso[map] = diemso
  pass # Replace with function body.

func _on_NutChoiLai_pressed():
  get_tree().paused = false
  get_tree().reload_current_scene()
  print("choi lai")
  pass # Replace with function body.


func _on_NutVeMenu_pressed():
  get_tree().paused = false
  get_tree().change_scene("res://Scences/Map/LevelMap.tscn")
  diemso = int(( float(player.dongxu) /player.max_dongxu.size()) * 100)
  if diemso > PlayerData.diemso[map]: 
    PlayerData.diemso[map] = diemso
  pass # Replace with function body.

Ở đây, mình khai báo thêm 3 biến là:

+ map: để mình xác định được tên của map mình đang chơi.

+ player: để mình có thể lấy được số lượng đồng xu đã thu thập và tổng số đồng xu trong map.

+ diemso: tính điểm số mà bạn đạt được.

func _on_NutLevelKeTiep_pressed():
  get_tree().paused = false
  get_tree().change_scene(level.LevelKeTiep)
  diemso = int(( float(player.dongxu) /player.max_dongxu) * 100)
  if diemso > PlayerData.diemso[map]: 
    PlayerData.diemso[map] = diemso

diemso = int(( float(player.dongxu) /player.max_dongxu) * 100): là công thức mình tính điểm số.

if diemso > PlayerData.diemso[map]: là mình check nếu như diemso của màn này mà lớn hơn điểm số đã có sẵn thì nó sẽ thêm điểm số này vào và ngược lại.

Mình sẽ làm tương tự như bên hàm NutVeMenu vì khi bạn show cái EndLevelMenu là bạn đã hoàn thành nó rồi cho nên thoát ra hay chơi tiếp đều tính và nếu như nhấn chơi lại thì không.

Level Script

Bạn qua cho mình cái scene Level ở LevelMap ấy.

Và ở hàm _process mình thêm 1 dòng để cập nhật điểm số.

SoDiem = PlayerData.diemso[MapName]

Mình sẽ có full code như bên dưới:

extends Control

export (String) var MapName
export (String,FILE) var Scene
export (String) var Level
onready var ngoisaovang = preload("res://Assets/LevelMap/3 UI/Star1.png")
var SoDiem = 0

func _ready():
  $SoLevel.text = Level
func _process(delta):
  SoDiem = PlayerData.diemso[MapName]
  if SoDiem >= 1 and SoDiem <= 30:
    $NgoiSao1.texture = ngoisaovang
  elif SoDiem >= 30 and SoDiem <= 95:
    $NgoiSao1.texture = ngoisaovang
    $NgoiSao2.texture = ngoisaovang
  elif SoDiem >= 95:
    $NgoiSao1.texture = ngoisaovang
    $NgoiSao2.texture = ngoisaovang
    $NgoiSao3.texture = ngoisaovang


func _on_HinhTron_pressed():
  get_tree().change_scene(Scene)
  pass # Replace with function body.

Kết quả

Vậy sau khi thu thập hết đồng xu mình thêm vào và quay về Level Mênu mình sẽ được 3 sao.


Lưu ý

Ở cái Menu ấy, bạn chỉnh code chỗ nút Bắt đầu, cái change_scene thành cái scene Level Map nha.

Tổng Kết

Vậy là mình đã hướng dẫn xong bạn cách thêm số sao đạt được rồi, trong phần tiếp mình sẽ hướng dẫn bạn cách để khoá level lại và unlock level kế tiếp.

 

📥 DOWNLOAD NOW

Trên đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.