Tại sao bạn nên học JavaScript và Python trong năm 2022?

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Một năm mới mang đến những cơ hội mới cho các nhà phát triển và những người đang cố gắng học lập trình. Một trong những tình huống khó xử phổ biến nhất mà những người này phải đối mặt là tìm ra phương pháp học và hướng đi khi học một ngôn ngữ lập trình mới từ đầu. Có vô số lựa chọn và nhiều con đường khác nhau mà bạn có thể đi.

Có thể cho rằng hai trong số các ngôn ngữ lập trình phổ biến và được nói đến nhiều nhất trên thế giới là JavaScript và Python. Nếu bạn tìm kiếm các công việc JavaScript và Python trên bất kỳ nền tảng công việc nào, bạn có khả năng cao sẽ thấy hàng trăm, hàng nghìn kết quả. Thị trường đang và sẽ luôn nóng đối với hai ngôn ngữ này và điều đó sẽ không sớm thay đổi. Cả hai ngôn ngữ cũng có một số điểm tương đồng. Cả hai đều là ngôn ngữ dựa trên C, về cơ bản có nghĩa là chúng có mục đích chung, hàm và các logic khác.

Tại sao bạn nên học JavaScript và Python trong năm 2022?

Dynamic và Static

Một trong những điểm nổi bật nhất là JavaScript và Python là những ngôn ngữ được động (dynamic). Theo một nghĩa nào đó, một ngôn ngữ lập trình động không yêu cầu các biến phải được khai báo rõ ràng trước khi sử dụng chúng. Và ngược lại, một ngôn ngữ lập trình static sẽ phải khai báo kiểu dữ liệu khi tạo biến. Tất cả điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn trong các ví dụ dưới đây.

Ví dụ java:

String myName; // Biến không có kiểu
myName = "Tony Stark"; // Biến có kiểu chuỗi
myName = 24; // Biến đã tự động thay đổi kiểu của nó thành số

Nếu bạn chạy đoạn code Java này, bạn sẽ gặp lỗi biên dịch hoặc lỗi runtime. Không thể gán kiểu dữ liệu khác cho biến. Bạn chỉ có thể sử dụng một chuỗi khác như “Steve Rogers”.

Ví dụ về JavaScript:

let myName; // Biến không có kiểu 
myName = "Tony Stark"; // Biến có kiểu chuỗi 
myName = 24; // Biến đã tự động thay đổi kiểu của nó thành số

Bây giờ nếu bạn chạy đoạn code JavaScript này, bạn sẽ không gặp lỗi vì nó hoàn toàn hợp lệ. Giá trị của biến bây giờ là số 24.

Ví dụ Python:

my_name = "Tony Stark" # Biến có kiểu chuỗi
my_name = 24 # Biến đã tự động thay đổi kiểu của nó thành int

Tương tự nếu bạn chạy đoạn code Python này, bạn cũng sẽ không gặp lỗi vì nó hoàn toàn hợp lệ. Giá trị của biến hiện tại là Int 24.

Các kiểu dữ liệu

Các kiểu dữ liệu về cơ bản là các cách để lưu trữ dữ liệu bên trong một ứng dụng. Các kiểu dữ liệu chỉ định những gì có thể được lưu trữ và cách nó có thể được quản lý. Dưới đây, bạn sẽ thấy danh sách một số kiểu dữ liệu mà mỗi ngôn ngữ đều có.

Các kiểu dữ liệu JavaScript:

 • Kiểu chuỗi: string
 • Kiểu số: number
 • Kiểu boolean: boolean
 • Kiểu Mapping: object
 • Kiểu Sequence: array

Các kiểu dữ liệu Python:

 • Kiểu chuỗi: string
 • Kiểu số: int, float, complex
 • Kiểu boolean: boolean
 • Kiểu Mapping: dict
 • Kiểu Sequence: list, tuple, range

So sánh cú pháp

Tiếp theo, chúng ta sẽ so sánh cú pháp của cả hai ngôn ngữ lập trình để bạn có thể thấy việc chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ đó dễ dàng như thế nào. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu một vài khác biệt giữa 2 ngôn ngữ.

JavaScript

 • Sử dụng dấu chấm phẩy
 • Sử dụng dấu ngoặc nhọn cho các khối code
 • Sử dụng quy ước đặt tên CamelCase cho các biến, ví dụ firstName
 • Sử dụng console.log để xuất thông báo ra bảng điều khiển

Các hàm sử dụng cú pháp này:

function myFunc() {
  console.log('Hello World');
}

const myFunc2 = () => {
  console.log('Hello World 2');
};

myFunc();

myFunc2();

Python

 • Không sử dụng dấu chấm phẩy
 • Không sử dụng dấu ngoặc nhọn
 • Sử dụng quy ước đặt tên Snake Case cho các biến ví dụ first_name
 • Sử dụng thụt đầu dòng cho các khối code
 • Sử dụng print để xuất thông báo ra console

Các hàm sử dụng cú pháp này:

def my_func():
  print('Hello World')

my_func()

Kiểu chuỗi

Cả hai ngôn ngữ đều xuất ra một biến kiểu chuỗi

Cú pháp JavaScript:

let myName = "Tony Stark";
console.log(typeof myName); // string

Cú pháp Python:

my_name = "Tony Stark"
print(type(my_name)) # str

Kiểu số

Trong ví dụ này, cả hai biến đều xuất ra một số.

Cú pháp JavaScript:

let num = 9000;
let num2 = 9.0;
console.log(typeof num); // Number
console.log(typeof num2); // Number

Cú pháp Python:

Trong ví dụ này, Python có sự khác biệt giữa một số và một số thực vì chúng được xây dựng trong các kiểu dữ liệu khác nhau.

num = 9000
num_2 = 9.0
print(type(num)) # Int
print(type(num_2)) # Float

Kiểu Boolean

Đầu ra gần như giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất là JavaScript sử dụng chữ thường “t” cho true trong khi Python sử dụng chữ hoa “T”.
Cú pháp JavaScript
let wizard = true;
console.log(wizard); // boolean

Cú pháp Python

wizard = True
print(wizard) # bool

Kiểu Mapping

JavaScript sử dụng cấu trúc dữ liệu đối tượng trong khi Python sử dụng cấu trúc dữ liệu dictionary. Từ việc nhìn vào các ví dụ, bạn có thể thấy rằng chúng rất giống nhau. Sự khác biệt là JavaScript không yêu cầu dấu ngoặc kép cho các khóa trong khi Python yêu cầu chúng cho các khóa trong cặp giá trị khóa.

Cú pháp JavaScript

const myprofile = {
  name: 'Tony Stark',
  age: 48,
  superhero: 'Iron Man',
};

console.log(myprofile);

Cú pháp Python

my_profile = {
  "name": "Tony Stark",
  "age": 48,
  "superhero": "Iron Man",
};

print(my_profile);

Kiểu Sequence

JavaScript sử dụng Array là một kiểu cấu trúc dữ liệu đối tượng trong khi Python sử dụng cấu trúc dữ liệu dạng list – danh sách. Như bạn có thể thấy chúng có nhiều điểm tương đồng về cú pháp.

Cú pháp JavaScript

const myArr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
console.log(typeof myArr); // object

Cú pháp Python

myArr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
print(type(myArr)) # list

Ngoài ra, nếu bạn muốn học python thì có thể đọc bài viết này.

 

📥 DOWNLOAD NOW

Trên đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.