Bài 192: Cách tìm chẵn lẻ trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn Office tiếp theo trong GOGOhalloween.  

Sử dụng EVEN và ODD trong Excel để làm tròn số. Sử dụng ISEVEN hoặc ISODD trong Excel để xác định xem một số là số chẵn hay lẻ.

Cách tìm chẵn lẻ trong Excel

1. Hàm EVEN làm tròn một số dương lên đến số nguyên chẵn gần nhất.


2. Hàm EVEN làm tròn một số âm xuống số nguyên chẵn gần nhất.

Odd

1. Hàm ODD làm tròn một số dương lên đến số nguyên lẻ gần nhất.


2. Hàm ODD làm tròn một số âm xuống số nguyên lẻ gần nhất.


IsEven

Hàm ISEVEN trả về TRUE nếu một số chẵn và FALSE nếu một số lẻ.


1. Hàm ISEVEN bên dưới trả về TRUE.

2. Hàm ISEVEN bên dưới trả về FALSE.


Thêm hàm IF để trả về Chẵn (Even) hoặc Lẻ (Odd).

3. Công thức dưới đây trả về Even.

4. Công thức dưới đây trả về Odd.

IsOdd

Hàm ISODD trả về TRUE nếu một số lẻ và FALSE nếu một số chẵn.

1. Hàm ISODD bên dưới trả về TRUE.

2. Hàm ISODD bên dưới trả về FALSE.

3. Đây là một ví dụ thú vị. Sử dụng định dạng có điều kiện và hàm ISODD để đánh dấu tất cả các số lẻ.


Lưu ý: thay vì sử dụng ISEVEN hoặc ISODD để xác định xem một số là chẵn hay lẻ, hãy sử dụng hàm MOD trong Excel.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem nhiều bài excel khác tại đây.

Dưới đây là đường link video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần mà chúng tôi đã bỏ thời gian ra làm và quay lại. Bạn hãy tải xuống và thực hiện như chúng tôi nhé!

📥 DOWNLOAD NOW

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.